Strategisk plan

Telemetriantenne ved Andøya Space Center (Foto: NAROM)

NAROMs strategiske plan for perioden 2018 – 2022

Visjon

World Class Space Education

Målgrupper

 1. Lærerstudenter, lærere og lærerutdannere
 2. Elever i grunnopplæringen
 3. Studenter innen relevante fagområder på høyere nivå
 4. Allmenheten/folk flest

Mål

NAROM skal:

 • være en sentral og nyskapende aktør i myndighetenes satsing på real- og teknologifag
 • styrke samarbeidet med norsk romindustri og romforskning, samt være et viktig bindeledd mellom industri og utdanning
 • være en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt innen romrelatert opplæring og sette standard på hvordan romrelatert opplæring kan utføres
 • være premissleverandør i arbeidet med bærekraftig utvikling med fokus på relevante romprogrammer spesielt innen klima og miljø
 • gjennom målrettet og strategisk kommunikasjon nå ut i samfunnet om romvirksomhetens nytte og betydning
 • være innovativ med å tilby aktiviteter innen Andøya Space Center sine nye og fremtidige satsningsområder som satellitt, droner m.fl.
 • i Romskipet Aurora tilby spennende læring og opplevelser om verdensrommet for elever, studenter, lærere og folk flest

Strategiske føringer

NAROM skal nå sine mål ved å:

 • tilby spennende læringsaktiviteter knyttet til kompetansemål i aktuelle læreplaner
 • demonstrere hvordan verdensrommet kan fascinere og brukes i arbeidet med å øke interessen for real- og teknologifag i utdanningen
 • bidra med relevant innhold til utvalgte fag i utdanningen på alle nivå
 • bidra i kompetanseheving av lærere innenfor real- og teknologifag
 • bidra med innhold og aktiviteter i samarbeid med kommuner med særskilt satsning på real- og teknologifag
 • bidra med innhold og aktiviteter i samarbeid med talentsentrene for realfag
 • utnytte ressursene, rominfrastrukturen og den strategiske beliggenheten ved Andøya Space Center ved å legge til rette for spennende og relevante feltaktiviteter
 • bidra og legge til rette for spennende og relevante læringsaktiviteter knyttet til de nye satsingsområdene rundt satellitter og droner ved Andøya Space Center
 • i utviklingen og gjennomføringen av læringsaktivitetene trekke veksler på profilerte romforskningsprosjekter ved Andøya Space Center, ALOMAR og Norge for øvrig
 • samarbeide aktivt med norske romindustri- og forskningsmiljøer for å synliggjøre nytten og anvendelsen av romvirksomheten for næringsliv og samfunnsliv
 • utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter rundt om i landet knyttet til relevante kompetansemål i aktuelle læreplaner
 • bruke praktiske øvelser for å demonstrere anvendelsen og nytten av kunnskap i realfag
 • markedsføre og synliggjøre relevante læringsressurser for målgruppen
 • bruke fleksibel læring (e-læring) for å nå ut med relevante undervisningsprogrammer for målgruppen
 • ha en moderne, tilpasset og effektiv kommunikasjon
 • ha et nettverksarbeid generelt, og samarbeide med de øvrige nasjonale sentrene (Naturfagsenteret, Matematikksenteret og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering), vitensentrene, talentsentrene,
 • realfagskommunene, Newton-rommene, Utdanningsdirektoratet, skoleeiere, kompetansenettverk for lærere, ESA/EU, m.fl.)
 • ha et godt og positivt læringsmiljø som fremmer gode læringsprosesser og øker deltakernes faglige prestasjoner
 • på en systematisk måte ha fokus på fornyelse av innholdet i kursene og pedagogisk praksis
 • ha faglærere og veiledere (interne og eksterne) som er kunnskapsrike, faglig-pedagogisk dyktige og kreative
 • tilrettelegge for relevant kompetanseutvikling hos medarbeiderne og ha et attraktivt arbeidsmiljø for motiverte og ressurssterke personer