NAROMs personvernerklæring / GDPR

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan NAROM samler inn og bruker personopplysninger.

Nyhetsbrev

NAROM sender ut nyhetsbrev cirka 1-2 ganger per måned via epost. For at vi skal kunne sende nyhetsbrev til deg må du registrere en epostadresse. WordPress plugin Newsletter er databehandler for nyhetsbrevet. Epostadressen lagres i en egen database sammen med tidspunkt for når den ble registrert og fra hvilken IP-adresse det ble gjort. Denne informasjonen deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet.

Kursadministrativt system

NAROM bruker en egenutviklet modul (Nexus) for WordPress for å håndtere aktiviteter og deltakere. Når du registrerer deg på et kurs hos NAROM ber vi deg fylle ut et skjema med ulike personopplysninger (slik som navn, adresse og telefonnummer). Disse opplysningene trenger vi for å kunne håndtere hvilke deltakere vi har, hvor de kommer fra og kontaktinformasjon slik at systemet og vi kan formidle informasjon som angår kurs eller aktiviteten de har meldt seg på. Vi lagrer dette i en persondatabase som vi også bruker til statistikk for vår egen del. I kurs eller aktiviteter der vi samarbeider med andre utdanningsinstitusjoner vil det være nødvendig å dele på enkelte opplysninger for å kunne samhandle og gjennomføre. Vi deler ellers ikke noe av personopplysningene med noen andre. For kurs på pågår på Andøya Space Center spør vi også etter matallergier ettersom kjøkkenet forbereder mat og trenger å vite om det er noen som det må tas hensyn til. Disse opplysningene er anonyme for andre enn oss som behandler og deg selv. Du kan når som helst gå inn på din profil og oppdatere eller endre den informasjonen vi har lagret om deg.

Bilder og video

Vi forbeholder oss retten til å ta bilder og i enkelte tilfeller filme fra aktivitetene og kursene vi arrangerer. Deltakere vil alltid få en muntlig anledning til å velge å ikke være med på bilder eller film når aktiviteten pågår. Vi bruker bilder og video i nyhetsartikler og til markedsføring av gjentakende kurs.

Nettstatistikk og informasjonskapsler

NAROM bruker Google Analytics for å spore trafikken på nettsiden vår. Google Analytics samler inn blant annet IP-adresser som gir informasjon om de besøkendes adferd på nettstedene. Formålet med bruken av analyseverktøyet er å få kunnskap om de besøkendes behov, slik at nettstedet kan gjøres så brukertilpasset og velfungerende som mulig.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. NAROM har som behandleransvarlig ansvar for at Google som i dette tilfellet er databehandler, sletter informasjonen de har samlet inn etter 26 måneder.

Google analytics benytter følgende informasjonskapsler (engelsk: cookie):

  • _ga – lagres i to år og er en identifikator bestående av to tilfeldig genererte 32-biters tall. Brukes for å skille mellom unike, anonyme brukere.
  • _gat – lagres i 10 minutter og brukes for å redusere frekvens på etterspørsel.
  • _gid – lagres i 24 timer og brukes for å skille på brukere av nettstedet.

Dersom du ikke ønsker å la deg spore av dette verktøyet kan du bruke installere et nettlesertillegg for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data.

Vi bruker Facebook pixel, et analyseverktøy som hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker narom.no, slik at vi kan tilpasse innholdet og tilby brukerne en bedre opplevelse. Det brukes også til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, kan du lese her.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på gdpr@andoyaspace.no

Les mer om personvernforordningen (engelsk: GDPR) på datatilsynets nettsider.


NAROMs Privacy policy

This privacy statement explains how NAROM collects and use your personal information.

Newsletters

NAROM sends out newsletters about 1-2 times per month via email. In order for us to send newsletters to you, you need to register an email address with us. The WordPress plugin Newsletter is our handler for the newsletter. The email address is stored in a separate table of the WordPress database, along with the date of your registration and from which IP address the registration was completed from. The stored information will not be shared with anyone outside NAROM and will deleted when and if you cancel your subscription.

Course Administrative system

NAROM uses a plugin called NEXUS for WordPress, developed in-house, to handle activities and course participants. When you apply and sign up for a course or event at narom.no, we ask you to complete a form with a few different personal information fields (contact information such as name, addresse and phone number) We need the collected information in order to administrate the course or activity and its participants.

We store the data in a database that we also use for statistics used internally. In courses or activities where we cooperate with other educational institutions, it can be necessary to share a minimum level of personal information, in order to complete registrations and complete the course.

We do not share any of your personal information with anyone else. For courses in completed at Andøya Space Center, we also ask for food allergies because the kitchen prepares food and needs to know if there are any special diets that must be taken into account. This information is anonymous to anyone other than us as a course administrator and yourself.

You can access your profile at any time and update or modify the information that we have stored about you.

Photos and video

We reserve the right to take pictures, and in some cases, film from our activities and courses. Participants will always have an opportunity to choose not to be included in photos or film during the activity. We use images and video in news articles and for the marketing purposes, such as recurring courses.

Web statistics and Cookies

NAROM uses Google Analytics to track the traffic on our website. Google Analytics collects for example IP addresses that provide information about the visitor’s behaviour on narom.no. The purpose of using the analytics tool is for us to gain knowledge about your visitor’s needs, so that our web site can be as user-customized and well-functioning as possible.

An IP address is defined as personal information because it can potentially be traced back to a specific location and hardware, and thus to an individual person. NAROM has as responsible for the course that Google, in this case the data processer, deletes the information collected after 26 months.

Google Analytics uses the following cookies:

  • _ ga – saved for two years and is an identifier consisting of two randomly-generated 32-bit numbers. Used to distinguish between unique anonymous users.
  • _ gat – saved for 10 minutes and is used to reduce the frequency of demand.
  • _ gid – stored for 24 hours and is used to differentiate the users of the site.

If you do not want to be tracked by this tool, you can use a browser extension to opt out of Google Analytics use of anonymous data.

We use Facebook pixel, an analysis tool that helps us understand how visitors use narom.no, so that we can customize the content and offer users a better experience. It is also used for marketing on Facebook. For more information about privacy around Facebook, read here.

If you have questions about this privacy statement or the assessments we have made, our point of contact is gdpr@andoyaspace.no