NAROM får større statlig grunnfinansiering

Regjeringen har i forslag til revidert nasjonalbudsjett økt grunnfinansieringen til NAROM med 6,6 millioner kroner. – Dette er svært gledelig og gir oss muligheter for økt aktivitet, flere ansatte og utbygging i Oksebåsen, sier daglig leder Arne Hjalmar Hansen.

NAROM har egen post i statsbudsjettet, og for inneværende år er bevilgningen på 8,4 millioner kroner. Med den økningen som nå er lagt inn, vil grunnfinansieringen være på 15 millioner. Kunnskapsministeren har også bekreftet at dette betyr en årlig økning av grunnfinansieringen til NAROM, det vil si at bevilgningsnivået på 15 millioner videreføres også utover 2017.

NAROM er en betydelig aktør i myndighetenes realfagsatsing. I tillegg er NAROM gjennom sin utstrakte virksomhet overfor universiteter og høgskoler, også en viktig bidragsyter i Regjeringens satsing på rommet og nordområdene. NAROM har også en betydelig internasjonal aktivitet blant annet gjennom sitt utstrakte samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA.

NAROMs aktiviteter er unike og etterspurt

 

Arne Hjalmar Hansen er daglig leder i NAROM.

NAROMs tilbud og aktiviteter er attraktive og etterspurt både nasjonalt og internasjonalt, og virksomheten kan utvides ytterligere, sier Arne Hjalmar Hansen. Og denne økningen i grunnfinansieringen gir oss betydelige muligheter til det, samt at staben kan utvides. I dag har NAROM 13 ansatte, samt tre professorstillinger knyttet til norske universiteter.

NAROM representerer på mange måter en alternativ læringsarena med sine aktiviteter både på Andøya Space Center og rundt om i landet, der brukerne gjennom spennende undervisningsopplegg får en annerledes og praktisk tilnærming til hvordan realfagene kan anvendes, sier Hansen. Dette bidrar også til å øke interessen for real- og teknologifagene.

Vi ser også at den måten Norge gjennom Andøya Space Center og NAROM utnytter unike nasjonale ressurser og rominfrastruktur i sitt arbeid for å øke interessen for real- og teknologifagene, er også lagt merke til internasjonalt, sier Hansen. Blant annet har ESA omtalt dette som unikt, og er derfor også blitt en viktig samarbeidspartner for NAROM. Nylig ble det gjennomført et europeisk studentprosjekt på Andøya i samarbeid med ESA som hadde 493 søkere fra 29 nasjoner, og hvor 20 studenter fra 20 nasjoner ble tatt ut. NAROM har også på oppdrag fra ESA ansvaret for et stort etter- og videreutdanningsprogram for lærere i de nordiske landene.

Satsing på satellitter og droner gir store muligheter for NAROM

Våre muligheter for videre vekst knytter seg også til de planer og muligheter Andøya Space Center arbeider med for å etablere en internasjonal oppskytningstjeneste for satellitter fra Andøya, fortsetter Hansen. Dersom denne etableringen lykkes, vil det gis oss unike muligheter til å bygge opp en undervisningsaktivitet tilknyttet studentsatellitter for høgskole- og universitetssektoren i Norge og Europa. I tillegg kan dette gi muligheten av å etablere et internasjonalt studiesenter på Andøya hvor man kan tilby kurs og aktiviteter med fokus på praktiske øvelser knyttet til satellitter. – Dette vil gi norske og utenlandske studenter en unik treningsmulighet som ikke finnes noen andre steder i Europa, sier Hansen.

Han peker også på at Stortingets vedtak før jul om å vurdere etablering av at nasjonalt kompetansesenter for droner/ubemannende farkoster knyttet til Andøya Space Center, vil også gi spennende utviklingsmuligheter for NAROM, – både hva gjelder rekruttering og utdanning til et virksomhetsområde som er i sterkt vekst i samfunnet.

Mange tusen deltakere og besøkende til Oksebåsen

Opplevelsessenteret «Romskipet Aurora» som ble åpnet av statsminister Erna Solberg i 2014, har også gjort Andøya til et populært sted å reise til for elever og studenter fra hele Norge. I 2016 hadde romskipet 7000 besøkende, og det er forventet at dette tallet vil øke framover.

Regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen varsler økt satsing på NAROM. (Foto: Marte Garmann).

Med flere tusen kursdeltakere og besøkende hvert år til Oksebåsen, får vi samtidig mange nye ambassadører for Andøya Space Center og norsk romvirksomhet, sier Hansen. I tillegg er NAROM er en viktig aktør lokalt og regionalt med de synergier virksomheten gir i nærområdet. Svært mange av disse kommer til Andenes med fly, og alle skal ha overnatting, mat, osv,

I Regjeringens forslag til økning av bevilgningen til NAROM, vises det også til Stortingets vedtak om å legge ned Andøya flystasjon. Stortinget vedtok samtidig at at skal legges til rette for ekstraordinær statlig innsats for å styrke næringslivet og bidra til etablering av nye arbeidsplasser på Andøya. Regjeringen skriver derfor i sin tildeling at økning av tilskuddet til NAROM vil gjøre det mulig å øke senterets pedagogiske aktivitet, noe som også vil ha positive effekter i form av arbeidsplasser og økt aktivitet i nærområdet.

Ny utbygging i Oksebåsen

Vi er kjempeglad og stolt for denne bevilgningen, og det viser at myndighetene har tro på oss, sier Arne Hjalmar Hansen. Vi skal gjøre alt vi kan for å svare på de forventninger som ligger i denne økningen, og har allerede startet arbeidet med å se på hvordan vi skal få opp aktivitetsnivået.

En utfordring på kort sikt er at vi har for lite undervisningsrom og laboratorier, og det må derfor foretas en utbygging av våre lokaler i Oksebåsen. Men også dette er vi i gang med å se på, avslutter en svært fornøyd daglig leder i NAROM.

 

Rakettskudd med utsikt over Andenes. Foto: Sebastian Mank\DLR