Idag fyller NAROM 20 år: – En utrolig spennende reise forteller Arne Hjalmar Hansen

Det var stor fest på Andøya da daværende statsråd Trond Giske foretok den offisielle innvielsen av NAROM fredag 20. oktober 2000. 20 år senere ser vi tilbake på årene som har gått og snakker med daglig leder Arne Hjalmar Hansen om hvordan det hele startet og årene som ligger foran.

Som mange andre etablerte prosjekter og organisasjoner ble frøet til NAROM sådd mange år før det ble etablert. Selv om sen­te­ret ble etab­lert 20. ok­to­ber 2000, må vi reise tilbake til 1992 for å finne star­ten på denne fortellingen.

Det startet med en kaffesamtale i 1992

– Da­væ­ren­de sjef ved And­øya Space, Kol­bjørn Ad­olf­sen og jeg møt­tes over en kopp kaf­fe på en kafé midt i Andenes sentrum, Teria. Da kom vi i snakk om mu­lig­he­te­ne for å bru­ke Andøya Ra­kett­sky­te­fel­t, som det het den gang, til den type for­mål, forteller Arne Hjal­mar Hansen, daglig leder i NAROM.

Over kaf­fe­kop­pen for­tal­te Ad­olf­sen til Hansen at det al­le­re­de fantes uni­ver­si­te­ter som øns­ket å ta stu­den­ter til Andøya Rakettskytefelt på kurs, og de to ble eni­ge om å utrede muligheten for å etab­le­re et un­der­vis­nings­mil­jø i Oksebåsen, der Andøya Space er lokalisert. En strategi ble lagt og fikk en po­si­tiv mot­ta­kel­se både in­ternt i Oksebåsen og hos ei­e­ren som den gangen var Norsk Romsenter.

Få år senere, i 1995, ble Arne Hjalmar Hansen hentet inn for å rea­li­se­re dette nye undervisningspro­sjek­tet.

– Noe av det første jeg gjorde var å søke midler fra det som i dag er Innovasjon Norge, forteller Hansen. Det jeg også så tidlig var at dette prosjektet måtte ha en stat­lig basisbevilgning i bun­nen for å klare å fi­nan­si­e­re et slikt un­der­vis­nings­mil­jø på Andøya Space. Jeg og Kolbjørn Ad­olf­sen reiste derfor i årene som kom mange ganger til Oslo for å dis­ku­te­re ideen med kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og i Stor­tin­get. Det var samtidig viktig å for­ank­re ide­en om et undervisningmiljø på Andøya Space hos norske uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler, sier Hansen.

Vi spoler frem til 2000 når revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem og da var basisbevilgningen kommet på plass, som Hansen hadde jobbet for. Nå lå alt til rette for å etablere Nasjonalt senter for romrelatert opplæring, eller NAROM som vi er kjent som.

Så skjer det, 20. oktober sam­me år ble altså NAROM åp­net. Da­væ­ren­de kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Gis­ke kom på be­søk til Andøya og det var stor fest på Hisnakul på Andenes. Til festen var det invitert 50 gjester fra blant annet Stortinget, Norges Forskningsråd, Norsk Romsenter, ulike universiteter og høgskoler, Landsdelsutvalget, Nordland fylkeskommune og Andøy kommune.

Flere nye muligheter for NAROM i årene som kommer

Statsminister Erna Solberg og daglig leder Arne Hjalmar Hansen (Foto: NAROM)

Vi spoler fram 20 år. Som følge av Regjeringens og Stortingets positive vedtak i juni 2020, er Europas første base for oppskytninger av satellitter nå under etablering på Andøya.

– Denne nye rominfrastrukturen som nå bygges på Andøya vil være unik i internasjonal sammenheng og vil gi nye og viktige utviklingsmuligheter også på utdanningsområdet, sier Arne Hjalmar Hansen.

– Med satellittbasen vil NAROM bli en enda mer attraktiv samarbeidspartner, særlig innenfor høyere utdanning både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er det igangsatt en mulighetsstudie for å se på hvordan NAROMs posisjon nasjonalt og internasjonalt kan bli styrket i tråd med Kunnskapsdepartementets oppdrag og mandat for NAROM. Senterets unike nærhet til operativ og kommersiell virksomhet ved den nye satellittbasen, med et internasjonalt økosystem av aktører fra ulike deler av verdikjeden f.eks. satellittoppskyting, sensor og instrumenter, digital tjenesteutvikling osv,, vil skape forutsetninger for nye, praktiske og næringsrettede kurs og undervisningsprogrammer, sier Hansen. Dette i kraft av fasiliteter man får tilgang til direkte eller indirekte gjennom fysiske kopier laget i opplæringsøyemed eller digitale tvillinger, og i kraft av aksess til spesialisert kompetanse gjennom industrielle nettverk.

– Dette fortrinnet, og NAROMs betydelige akademiske nettverk nasjonalt og internasjonalt, vil gjøre NAROM som utdanningsinstitusjon enda mer attraktiv som samarbeidspartner både for norske universiteter og høgskoler og for store internasjonale aktører som for eksempel European Space Agency, International Space University med flere. Dette vil også være viktige bidrag til det som Regjeringen har uttalt som viktige mål og ambisjoner hva gjelder kompetanseutvikling i rom-meldingen til Stortinget tidligere i år, sier Hansen.

– Det har vært en utrolig spennende reise gjennom 20 år

Arne Hjalmar Hansen, H.K.H. Kronprins Haakon og Odd Roger Enoksen (Foto: NAROM)

– Fra den beskjedne starten for 20 år siden hadde jeg aldri trodd at vi skulle komme dit vi er i dag, med 20 ansatte som har betydelig faglig og pedagogisk kompetanse og med et moderne og spektakulært lærings- og opplæringssenter Spaceship Aurora, sier Hansen.

– Dette har ikke vært mulig uten de mange som har bidratt gjennom 20 år for å få dette til. Dette gjelder både tidligere og nåværende konsernsjefer henholdsvis Kolbjørn Adolfsen og Odd Roger Enoksen. Men også solid støtte underveis fra blant annet gode samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, Andøy kommune, Nordland fylkeskommune og venner fra alle partier på Stortinget, har betydd mye og vært avgjørende. Og ikke minst den dyktige staben med flinke og gode kollegaer ved Andøya Space har gjort dette mulig, avslutter Arne Hjalmar Hansen.


Tidslinjen: 1992 – 2020

1992

En kopp kaffe

Adolfsen og Hansen tar en kopp kaffe og snakker om ideen bak det som seenre ble NAROM

1992
1995

Arne Hjalmar blir første ansatt

Arne Hjalmar Hansen blir ansatt forsom prosjektleder for å utvikle et undervisningsmiljø i Andøya Space

1995
2000

NAROM etableres

Fra å være et utviklingsprosjekt blir nå NAROM etablert og kommer inn på statsbudsjettet.

2000
2001

Første fagperson blir ansatt

Fra å være eneste ansatt, ansetter nå Arne Hjalmar en fagperson i NAROM

2001
2008

ESERO Norway etableres

NAROM får ansvar fra ESA om å drifte et europeisk undervisningskontor i Norge

2008
2012

Kong Harald legger ned grunnsteinen for Spaceship Aurora

I tillegg fyller Andøya Space 50 år og NAROM får ansvar for å etablere undervisningskontor for de nordiske landene

2012
2014

Spaceship Aurora åpner

Statminister Erna Solberg åpner lærings- og opplevelsessenteret Spaceship Aurora

2014
2016

Basisbevilgning i statsbudsjettet dobles

NAROM får nå doblet sin basisbevilgning på statsbudsjettet og antall ansatte økes betraktelig

2016
2020

H.K.H. Kronprins Haakon åpner nye Spaceship Aurora

NAROM utvider sine arealer med flere undervisningsfasiliteter, større og nytt innhold i Spaceship Aurora

2020