Din forespørsel om tilgang er godkjent. Vennligst sjekk din e-post

Din forespørsel om tilgang ble avvist

E-post

Du har allerede sendt inn en søknad. Vennligst sjekk din e-postkonto, og muligens spam-katalogen.

Din forespørsel har blitt avslått.

E-posten du oppga er ikke en gyldig e-postadresse. Vennligst kontroller skrivemåten. Husk at e-postadresser ikke kan inneholde æ, ø, og å

Takk for din interesse. Vennligst sjekk din innboks (og eller spam-katalog) for å fortsette søknadsprosessen.

E-post

Nordic ESERO - Naturfagsdidaktikk - Oslo

Beskrivelse

NORSK

Kurset skal gi en faglig fordypning i emnet naturfagdidaktikk, og er utviklet for lærere som underviser i naturfag på ungdomstrinnet (8 – 10. trinn) samt videregående (vg1). Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til undervisning av naturfagene i skole og utdanning, naturfagenes hva, hvorfor og hvordan. Kunnskaper og ferdigheter i naturfagdidaktikk skal hjelpe naturfaglæreren til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning som hjelper elevene til å forstå naturfag, og hvordan naturfaglig kunnskap blir til.
 
Noen sentrale temaer i kurset er:
 • Naturfagdidaktikk og naturfaglig allmenndannelse
 • Naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter
 • Praktisk arbeid og utforskende arbeidsmåter
 • Varierte undervisningsmetoder og læringssyn
 • Vurdering og utviklingsarbeid i naturfag
 • Lærebøker / Læremidler i naturfag
Det vil bli lagt vekt på å lese aktuell fagdidaktisk litteratur og diskutere innhold og resultater opp mot naturfagundervisning i skolen. På samlingen vil det vektlegges varierte undervisningsmetoder med blant annet forelesninger, gruppearbeid/diskusjoner, praktisk arbeid og dramatisering/rollespill.
 
Aktiviteter og eksempler vil knyttes opp mot undervisning om Verdensrommet, som for eksempel:
 • Utforskende aktiviteter med luftraketter
 • Modellbruk i undervisning om solsystemet
 • Nordlys på viten.no
 • Bruk av tekster om verdensrommet i undervisningen

SVENSK

Kursens syfte är att ge lärare inom naturvetenskapliga ämnen en didaktisk fördjupning, kursen riktar sig till lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen i grundskolan och gymnasieskolan.
 
I kursen Didaktik för lärare i naturvetenskapliga ämnen sätter vi fokus på frågeställningar som rör undervisning i dessa ämnen - naturvetenskapens vad, varför och hur. Målet är att de didaktiska kunskaperna och färdigheterna ska stötta dig som lärare i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera din undervisning  och därmed hjälpa eleverna att bättre förstå naturvetenskap.
 
Några centrala delar i kursen är:

 • Naturvetenskaplig didaktik och naturvetenskaplig allmänbildning
 • Naturvetenskapligt arbets- och tankesätt.
 • Praktiska- och utforskande arbetssätt
 • Olika undervisningsmetoder och inlärningssätt
 • Utvärdering och utvecklingsarbete inom naturvetenskap
 • Läroböcker/Läromedel inom naturvetenskap

Vi kommer att fokusera på att läsa aktuell didaktisk litteratur, och genom diskussioner av innehållet jämföra teorierna med den praktiska skolundervisningen i naturvetenskap. Vid sammankomsterna kommer vi att varva föreläsningar med grupparbeten/diskussioner, praktiskt arbete och dramatiseringar/rollspel.
 
Aktiviteter och exempel kommer att kopplas till undervisning om rymden, till exempel:

 • Hur du kan använda raketer i din undervisning
 • Hur modeller kan hjälpa dig att förklara solsystemet
 • Hur texter om rymden kan utveckla din undervisning
 • Vi presenterar även en arbetsbok om Norrsken

FINSK

Kurssin tarkoitus on syventävää opettajien luonnontieteellisiin oppiaineisiin liittyvää ainedidaktista tietämystä. Kurssin kohderyhmään kuuluu luonnontieteellisten oppiaineiden opettajat peruskoulussa (vl 7-9) sekä lukiossa. Luonnontieteiden ainedidaktiikkaan voi sisältää kaiken luonnontieteellisien oppiaineiden opettamiseen ja oppimiseen kuuluvan. Luonnontieteiden didaktinen tietämys ja taito auttaa opettajaa suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetusta, joka auttaa oppilasta ymmärtämään luonnontiellisiä ilmiöitä ja miten luonnontieteellinen tieto syntyy ja tarkentuu.

Keskeisiä teemoja ovat:

 • Luonnontieteellinen ainedidaktiikka ja luonnontieteellinen yleissivistys
 • Luonnontieteelliset työtavat ja ajattelumallit
 • Toiminnalliset ja tutkimukselliset työtavat
 • Erilaiset opetusmenetelmät ja oppimisnäkemykset
 • Arviointi ja kehitystyö
 • Oppikirjat ja muut oppimisresurssit

Kurssin aikana perehdytään ajankohtaiseen ainedidaktiseen kirjallisuuteen ja mietimme miten tietoa voi hyödyntää ja soveltaa koulun arjessa. Tutustutaan myös eri opetusmenetelmiin (luennot, keskustelut, ryhmätyöt, toiminnalliset työtavat, draama/roolipeli y.m.). Esimerkkiteemana toimii ”Avaruus” ja siihen liittyen esim.

 • Tutkimuksellista työtä ilmaraketeilla
 • Mallien käyttö - teemana aurinkokunta
 • Revontulet (viten.no)
 • Tieteellisten tekstien käyttö opetuksessa – teemana avaruus

INFORMASJON

 • Målgruppe: Lærere i Norden som underviser i naturfag, i ungdomstrinnet (8.-10. klasse i Norge) eller videregående skole (vg1).
 • Antall studiepoeng: 10 ECTS (250-300 arbeidstimer)
 • Oppstart:
 • Kursperiode:
 • Feltsamling: 4. dager, 17 - 20. april 2018, Norsk Romsenter, Oslo.
 • Ankomst: 17. april kl. 1200
 • Avreise: 20. april kl. 1400
 • Søknadsfrist: 1. des 2017
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Eksamen:
 • Kostnader: Opphold dekkes og det gis 50% reisestøtte (maks 2000 NOK). Reisestøtten gis etter bestått eksamen. Det er ingen kursavgift. Semesteravgift til Nord universitet dekkes av den enkelte deltaker (ca. NOK 705 kr).
 • I samarbeid med: Nord universitet
 • Opptakskrav: Søkere må oppfylle krav nr 1 eller 2 nedenfor:

1. Lærerutdanning (for eksempel grunnskolelærer, allmennlærer eller faglærer med PPU).

eller

2. Minimum bachelor inkludert fordypning av naturfag (30 sp) og minimum 3 års arbeidserfaring som lærer i naturfag.

Forelesere:

 • Universitetslektor Frode Henanger (Nord universitet)
 • Studiekonsulent Hege Merethe Strømdal (NAROM)

MELD DEG PÅ HER

 

Samarbeid

Kurset arrangeres i samarbeid med Nord universitet og Nordic ESERO.

Nøkkelinfo

 • Målgruppe: Lærere
 • Sted: Oslo
 • Første kursdag: 17.04, 2018
 • Siste kursdag: 20.04, 2018